“Xanh” từ vật liệu, lựa chọn thời thượng của cư dân đô thị