Gia đình thành đạt tại Hà Nội mong muốn sống ở “phố mới”